தரவு மற்றும் தொடர்பாடல் துறைகளில் பயன்படுத்தும் எந்த ஒரு வியூகமும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமாக கருதமுடியும்.  1. தரவுகளை store  செய்தல். 2. store செய்த தரவுகளை மீள் உபயோகித்தல். 3.