பக்கங்களையும் உள்ளடக்கத்தையும் வடிவமைக்க வலைதளங்களின் கட்டமைப்பும்சேர்மானமும் (The structure and the composition of websites to organize pages and