இலக்கப் பகுப்பாய்வு முறையும் கணினித்தொழில்நுட்பத்தில் அதன் தொடர்பும்  முக்கியத்துவமும் (Analysis the number systems and their importance in relation the computer and IT) நாம் கணினிக்கு கொடுக்கின்ற தகவல்களை கணினியானது அதனை Number System முறையிலேயே விளங்கிக் கொள்கின்றது. சாதாரணமாக நாம் Decimal