மனிதர்களாகிய நாம் தரவுகளையும் தகவல்களையும் காலம் காலமாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம். அதனை உருவாக்கவும், பரப்பவும் மற்றும் அதை நிருவகிக்கவும் நம் முன்னோர்கள்