தரவு – அறிமுகம் (Introduction to Data)   இலங்கையில் ஒவ்வொரு 10 வருடத்திற்கும் ஒருமுறை குடிசனமதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. குடிசனமதிப்பீட்டாளர் ஒருவர் ஒவ்வோர்