கணினி அமைப்பு(Computer System) எனப்படுவது ஒரு பூரண கணினிப் பாகங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதி ஆகும். இதனுள் மென்பொருள்(Software), வன்பொருள்(Hardware), நிலைப்பொருள்(Firmware) மற்றும்