அறிமுகம் – பூலியன் தர்க்கம் (Introduction to Boolean Logic) தற்கால கணணிகளின் இயக்கமுறையானது பூலியன் தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலே இயங்குகிறது. இது