ஒவ்வொரு கணணி பொறியின் இயக்கத்துக்கு அடிப்படை அத்தியாவசியமான மென்பொருள் operating systemஆகும் . இதனை அடிப்படையாக கொண்டே கணணி பொறி